Stichting Vianen Helpt Bij Schulden
handelend onder de naam
SchuldHulpMaatje Vianen Ut


Rots in de branding voor medemens in nood

Sponsors

De penningmeester ontvangt subsidies van de Gemeente Vianen; Kansfonds en Oranjefonds. In 2016 is door het Kansfonds voor de laatste keer subsidie toegekend en het Oranjefonds beëindigd de subsidieverlening in het jaar 2017.

Zonder subsidies kan de stichting niet functioneren. Aan de werkzaamheden van de stichting zijn kosten verbonden. Bedrijven kunnen in contact treden met de stichting om subsidie te verstrekken. In ruil daarvoor kunnen bedrijven geholpen worden in de aanpak van loonbeslagen.
U kunt daarvoor contact opnemen met de penningmeester Johan van Oort tel. 06-51422544 of
coordinatorjohan@shmvianen.nl

Zowel de PKN als de PCI van de RK Kerk hebben toegezegd om minimaal € 500 per kerkgemeenschap ter beschikking te stellen ter financiële ondersteuning van het werk van de stichting.

Doelstelling voor de lange termijn

De doelen op langere termijn zijn als volgt gedefinieerd:

  • De Stichting streeft ernaar een dusdanige naamsbekendheid te verwerven, dat zonder advertenties de medewerkers van de Stichting gevonden kunnen worden. Deze website zal daarbij behulpzaam zijn.

  • Ook bij de bedrijven moet de naam van de Stichting bekend worden, zodat daarmee de contacten ook voor de toekomst gelegd kan worden alsmede dat daarmee continuïteit verzekerd wordt.

  • Geheel onafhankelijk van subsidies zal voor de Stichting niet realistisch zijn, met name de financiële bijdrage van de gemeente zal ook op langere termijn nodig zijn. Overigens heeft de gemeente Vianen er alle belang bij, dat de Stichting goed kan functioneren en een wezenlijke bijdrage kan blijven leveren in het oplossen van de schuldenproblematiek.